Organisatieadvies

Organisatieadvies

Iedereen wil trots zijn op de eigen werkzaamheden en organisatie waar men werkt. Betekenisvol werk binnen een heldere, breed gedragen visie en wederzijds vertrouwen zijn de basis om het trotse gevoel te bereiken. Verschillen in achtergrond en leeftijd zijn dan juist inspirerend. Meerwaarde wordt bereikt door samen te werken aan de succesfactoren die gericht zich zijn op ieders inbreng, inzet en onderlinge verhoudingen. Dit leidt tot de juiste sfeer en succes in de organisatie.

Wanneer organisatieadvies?

Organisatieadvies is bij uitstek van toepassing wanneer je als directeur of leidinggevende:

  • niet tevreden bent en de vinger niet goed op de zere plek weet te leggen
  • vindt dat de samenwerking veel effectiever moet, maar dit zelf onvoldoende gerealiseerd krijgt
  • vindt dat het management team voorbereid moet zijn op de nieuwe rol die men gaat vervullen
  • het management team wil ontwikkelen als gevolg van noodzakelijke veranderingen
  • verwacht dat veranderingen die in de organisatie noodzakelijk zijn een grote impact kunnen hebben op de medewerkers en onderlinge samenwerking

Vormen van organisatieadvies

Analyse en visie

Wat speelt er binnen de organisatie? Laat medewerkers aan het woord. Zij weten vaak exact wat er speelt en welke oplossingen voorhanden zijn. De medewerkers zijn ook in staat om een breed gedragen visie te formuleren en te vertalen naar zinvol en betekenisvol werk. Tal van trajecten ondersteunen deze succesvolle bottom-up benadering.

Ontwikkeling van teams

Welke eisen worden aan de medewerkers in de toekomst gesteld? Teams verander je niet, teams veranderen zichzelf door de juiste middelen aan te reiken. Werk en Ambitie heeft een rijke ervaring opgebouwd met zowel het coachen van leidinggevenden als met (management-) teams.

Afspraken naleven

Hoe realiseer ik dat alle medewerkers zich houden aan gemaakte afspraken? Directe communicatie en sociale controle zijn hierbij essentieel. Confronterend, maar wel uiterst effectief. Ruime ervaring heb ik opgedaan met het in teamverband maken van afspraken en het elkaar aanspreken op het niet nakomen van gemaakte afspraken.

Veranderingen

Door de steeds snellere veranderingen in wensen en eisen is de dynamiek in iedere organisatie groot. De kunst is om permanent met veranderingen om te gaan en te leren van eerder opgedane ervaringen. In verschillende branches, binnen zowel het bedrijfsleven als (semi-)overheid, heb ik tal van veranderingstrajecten begeleid.

Aanpak en resultaat organisatieadvies

Organisatieadvies is maatwerk en iedere situatie vraagt een andere aanpak. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt bepaald welke vraag of vragen de organisatie heeft en welke aanpak het beste past. Werk en Ambitie hanteert hierbij een aantal vaste uitgangspunten. Van tevoren wordt samen met de opdrachtgever de vraagstelling gedefinieerd: de te bereiken doelen, de werkwijze en de tijdlijn. Hier houdt Werk en Ambitie zich strikt aan, waardoor de opdrachtgever niet wordt geconfronteerd met onverwachte en dus ongewenste verrassingen.

Aan het eind van het traject wordt aan de hand van concrete voorbeelden bepaald wat de resultaten zijn en deze worden vergeleken met de 0-meting: de  te bereiken doelen, de aanpak en de tijdlijn.

Vier voorbeelden van door mij uitgevoerde trajecten

  • Heb de intervisie groep van operationeel team binnen de gezondheidszorg begeleid. Om herstel van de onderlinge samenwerking te krijgen zijn eerst de knelpunten, door iedereen afzonderlijk te interviewen, geïnventariseerd. Door het inzicht in de knelpunten is de begeleiding, eerst intensief en daarna met steeds grotere intervallen, opgepakt. Door het wegnemen van de knelpunten en het ontwikkelen van het wederzijdse vertrouwen kon deze intervisie groep weer geheel zelfstandig verder.
  • Binnen één van de Provincies een afdeling ondersteund met het definiëren en toepassen van de nieuwe rol van relatiemanager door de medewerkers. Door middel van interviews zijn de belemmeringen en de wensen vastgesteld. Daarna zijn er concrete, praktische afspraken gemaakt en hebben we de uitgangspunten aan de hand van dagelijkse praktijkvoorbeelden geoefend. Naast duidelijkheid en een groter zelfvertrouwen, heeft men ook geleerd dat -door zichzelf kwetsbaar en open op te stellen- veel van collega’s valt te leren.
  • Binnen technische productie- en verkooporganisatie, leidinggevenden training gegeven rondom de psychosociale klachten en ziekteverzuim. Onduidelijkheid is weggenomen door samen met de HR-manager de belangrijkste aspecten met betrekking tot de regelgeving inzake ziekteverzuim te benoemen. Vervolgens zijn workshops opgezet over de belangrijkste regels en het voorkomen van ziekteverzuim, met name burn-out. Duidelijke afspraken zijn gemaakt om als leidinggevenden op dezelfde wijze te handelen en HR zo snel mogelijk in te schakelen. Ook zijn alle leidinggevenden nu in staat de eerste signalen van burn-out te herkennen en weten zij hoe te handelen.
  • Binnen commerciële organisatie, met veel internationale contacten, het MT begeleid om beter samen te werken. Door vage afspraken en gebrek aan wederzijds vertrouwen was de samenwerking binnen het MT onvoldoende. Door middel van interviews, workshops en individuele coaching zijn concrete afspraken gemaakt. Door de afspraken toe te passen, wat met vallen en opstaan is gegaan, zijn het wederzijdse vertrouwen en de onderlinge samenwerking hersteld.

Benieuwd naar voorbeelden die aansluiten op de vraag die binnen jouw organisatie leeft? Bel of mail gerust. Ervaring is opgedaan in: Automotive, Bouw, Groothandelsbedrijven, Retail organisaties, Technische bedrijven, Transport sector, Media bedrijven, Zakelijke dienstverlening, Gezondheidszorg, Ministerie van Defensie, Provincie en Lokale overheid.